Δίκτυο Επικοινωνίας με Εργοδότες για Τεχνικά Επαγγέλματα (ΔΕΕΤΕ)

Η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΜΤΕΕ) είναι μια εκ των τριών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού που είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την επίβλεψη και τον συντονισμό των ακόλουθων προγραμμάτων, τα οποία προσφέρονται μέσα στο πλαίσιο του Συστήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΤΕΕΚ):


MTEE

ESTEE

PDBEEK

SMEEK

MIEEK


Το σύστημα ΣΤΕΕΚ στοχεύει στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση των πολιτών (μαθητών/ριών και σπουδαστών/ριών) σε βασικές και ειδικές επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών και αντιμετώπιση των προκλήσεων στην κοινωνία, την οικονομία και τον χώρο εργασίας, καθώς και τη δημιουργία κατάλληλου υποβάθρου για περαιτέρω σπουδές.